Xiao, Xiao, Jiabei Zhou, Dali Zhou, Liang Li, Yingjiang Wu, Xiang Zhou, Lang Du, and Honggen Chen. 2024. “NOVEL MAGNETIC ALGINATE/HYDROXYAPATITE COMPOSITE WITH HIGH-EFFICIENCY CADMIUM-ADSORPTION PERFORMANCE”. Materials and Technology 58 (1). Ljubljana, Slovenia, 61–68. https://doi.org/10.17222/mit.2023.927.