WangZijun, Guanglin Zhu, LuFengsheng, ZhangLei, WangYuanchao, ZhaoShuang, GuoCean, and ZhangJian. 2024. “FRICTION AND WEAR PERFORMANCE OF AN ELECTROSPARK-DEPOSITED Ta COATING ON CrNi3MoVA ST”. Materials and Technology 58 (1). Ljubljana, Slovenia, 17–23. https://doi.org/10.17222/mit.2023.894.